10) کارمزدهای انتقال وجه بین حساب‌ها به چه میزان است؟
کارمزدهای انتقال با توجه به مقاصد حساب‌ها متفاوت است اما به طور کلی بیشتر از ۵-۴ یورو نخواهد بود.